Missie en visie

Motto Comeniusschool
Comeniusschool. De kleine school waar je groot wordt.

Missie Comeniusschool

We willen dat leerlingen zich in alle opzichten optimaal kunnen ontwikkelen. Door in te spelen op hun belevingswereld en interesses en deze binnen de lessen een plek te geven, stimuleren we leerlingen tot leren. Het kleinschalige karakter van onze school zorgt ervoor dat leerlingen gezien worden. Een belangrijke kernwaarde die we hierbij hanteren is: Oog hebben voor het kind in zijn omgeving. Leerkrachten kennen alle leerlingen en leerlingen kennen elkaar. Hiervoor organiseren we verschillende momenten waarop de jongere leerlingen een activiteit met een oudere leerling doen. Zo vindt er ieder jaar een schoolproject plaats. Binnen een schoolproject worden mogelijkheden benut om ook groepsdoorbrekend te werken.

Visie Comeniusschool

De Comeniusschool heeft als visie dat kinderen het beste leren wanneer er een veilig en positief pedogogisch klimaat heerst in de groep en in de school. Als kinderen zich prettig voelen in een groep, komen ze tot leren. De leerkracht speelt hierop in door onder andere structuur te bieden, door de situatie voorspelbaar te maken en door een krachtige en uitnodigende leeromgeving te bieden. Met behulp van moderne lesmethoden en ICT mogelijkheden wil de school het beste uit alle leerlingen halen. Daarbij wordt uitgegaan van verschillen tussen kinderen. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn manier en in zijn tempo. Binnen iedere groep wordt er daarom bij diverse vakken uitgegaan van meerdere niveaus.