Klachtenprocedure Talent Primair

Klachtenregeling

Sinds augustus 1998 is elk schoolbestuur verplicht een klachtenregeling te hebben. Talent Primair, het bevoegd gezag van de school, hanteert zo’n regeling. Klachten kunnen te maken hebben met (vermeende) vormen van machtsmisbruik. Hierbij kunt u denken aan pestgedrag, discriminatie of vormen van seksuele intimidatie. Klachten kunnen ook het onderwijs zelf betreffen. Klachten of vragen die direct met uw kind en/of met het onderwijs in de groep te maken hebben, kunt u voorleggen aan de leerkracht van uw kind. Ons streven is dat elke leerkracht u en uw kind altijd serieus neemt en goed naar u en uw kind luistert. Vervolgens zoekt de leerkracht met u naar de best mogelijke oplossing. Voor de extra zorg aan de leerlingen is de ib aanspreekbaar. De ib bekijkt per geval of ook onze directeur ingeschakeld moet worden. De directeur is eindverantwoordelijk op school. Het kan zijn dat u de directeur op bepaalde zaken wilt aanspreken. De directeur zal in alle gevallen proberen een oplossing te zoeken, maar altijd volgens de stapsgewijze lijn zoals hierboven beschreven. Het komt een enkele keer voor dat u er ook met de leerkracht, ib en directeur niet uitkomt. In dat geval kunt u een afspraak maken met de interne contactpersoon. Zij kan u vertellen hoe de klachtenprocedure is en u eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon die door het bestuur benoemd is. In het onderstaande bestand vindt u meer informatie en contactgegevens.

Klachtenregeling Comeniusschool