Ons onderwijs

Werkwijze in de klas

Veel methodes gaan uit van basisstof, herhalingsstof en verrijkingsstof. Wij beginnen meestal met een klassikale instructie. Een deel van de leerlingen gaat daarna zelfstandig aan het werk. Andere kinderen krijgen nog extra uitleg. Er zijn ook kinderen die meer aankunnen. Zij krijgen naast de basisstof nog verdiepingsstof aangeboden.  

Vorderingen van uw kind

Wij houden de ontwikkeling van uw kind bij door te observeren en te toetsen.

Observeren
Bij de groepen 1 en 2 maken wij gebruik van het observatiepakket van Kleuterplein. In hogere groepen kan uw kind ook geobserveerd worden, bijvoorbeeld om te kijken hoe hij zich opstelt in een groep of hoe zijn werkhouding is.

Toetsen
Wij gebruiken toetsen om de vooruitgang van uw kind te meten en te analyseren hoe het onderwijs in onze groepen ervoor staat. Wij nemen vanaf groep 3 toetsen uit de methode af, de zogenaamde methodegebonden toetsen. Ook gebruiken wij toetsen die niet bij een bepaalde methode horen, de zogenaamde methodeonafhankelijke toetsen. Zo kunnen wij niet alleen het niveau van uw kind vaststellen, maar ook onze resultaten vergelijken met andere basisscholen. De methodeonafhankelijke toetsen die wij gebruiken zijn de Cito-toetsen en vanaf groep 1/2 worden deze afgenomen.

Oudergesprekken en rapporten

In groep 1 krijgen de kinderen een rapport per jaar. In groep 2 ontvangen zij twee rapporten per jaar en vanaf groep 3 krijgen de leerlingen per jaar drie rapporten. Op de tienminutenavond vinden de rapportgesprekken plaats. Dan bespreken wij de vorderingen van uw kind. Soms nodigen wij u eerder uit, omdat wij merken dat uw kind ons opvalt. Als u tussentijds een gesprek met de leerkracht wilt, dan kunt u voor of na schooltijd een afspraak maken.

Zittenblijven

Niet alle kinderen ontwikkelen zich in hetzelfde tempo. Sommige kinderen hebben langere tijd nodig om zich sociaal-emotioneel, motorisch of cognitief te ontwikkelen. Daarom is het soms nodig dat kinderen een jaar langer in een groep moeten blijven. Als wij denken dat het voor uw kind zinvol is om een jaar over te doen, dan bespreken wij dit voor het tweede rapportgesprek met u. Tenminste vier weken voor het einde schooljaar neemt de directeur het besluit in overleg met de leerkracht en de intern begeleider.