Dit is onze Ouderraad (OR)

De ouderraad (OR) is een aanspreekpunt voor ouders voor praktische
schoolzaken. De OR heeft een adviserende taak binnen de school en zorgt ervoor dat allerlei activiteiten en festiviteiten plaats kunnen vinden. De OR vormt een schakel tussen de ouders, het team, de medezeggenschapsraad en het bestuur.
De ouderraad bestaat uit acht leden, waarvan idealiter vier uit de bovenbouw en vier uit de onderbouw. Uit de oudergeleding van de ouderraad worden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester gekozen. Iedere ouder van een kind op de Comeniusschool heeft de mogelijkheid om zitting te hebben in de ouderraad. Op de algemene ouderavond die gehouden wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar kan iedereen zich verkiesbaar stellen. De zittingstermijn is in principe drie jaar, maar men kan zich herkiesbaar stellen voor een nieuwe termijn.
Lid zijn van de ouderraad heeft ook zijn voordelen. U wordt uitgenodigd voor het kerstdiner en u heeft voorrang bij excursies en andere uitstapjes.

De leden zijn:
Natascha Voordouw (voorzitter)
Yolanda Coenders (penningmeester)
Marianne Rebel
Cor Veenman
Miek van Setten 
Nancy de Vries
Marlonneke van der Does
Gladys Vego